પાંડેસરમાં બબાલ
પોલીસે 1 રાઉન્ડ હવામાં ગોળીબાર
500 યુપીવાસીઓ ગામ જવા નીકળ્યા હતા.
3 પોલિસ ઇજાગ્રસ્ત