આ દોઢ કલાક નો શો છે . 
===============
Las Vegas . America. નો છે.  એક શો ની ટીકીટ  107 થી 407 US ડોલર છે. Coivid -19 હિસાબે ફી ધરે બેઠા બેઠા જોવો. ફુલ સ્કીન ઊપર જોવો.
બહુ જ મજા આવશે.

Do watch - about 1.5hr show

Due to Covid-19, Bellagio Hotel in Las Vegas offers its magnificent circus performance “O Show” for *FREE* viewing here... Normally ticket price ranges from USD107 - USD460!